Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

KAZALO:

I. UVOD

II. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

III. PONUDBA-PREDRAČUN-POGODBA

IV. CENE

V. POGOJI PLAČILA

VI. DOBAVA IN VGRADNJA-MONTAŽA

VII. GARANCIJA IN JAMSTVO ODPRAVE NAPAK

VIII. REŠEVANJE SPOROV

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

I. UVOD

I.1.

Splošni pogoji se nanašajo in urejajo pravice ter obveznosti med prodajalcem (Senčila RALUX  d.o.o.) in kupcem, ki niso posebej urejene in navedene v ponudbi-predračunu-pogodbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, cenah, plačilnih pogojih, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji ter reševanju sporov.

I.2.

Če se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji prodajalca (Senčila RALUX d.o.o.), razen kadar je izrecno v pisni obliki dogovorjena uporaba splošnih pogojev kupca.

 

II. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

II. 1.

Podjetje: Senčila RALUX d.o.o. Sedež: Ravnica 9 s, 5251 Grgar, Matična številka: 3591735000;  ID za DDV: SI73014591 (zavezanec za ddv).

 

 

III. PONUDBA-PREDRAČUN-POGODBA

III.1.

Prodajalec izdela ponudbo na podlagi opravljenih meritev, ki jih opravi pooblaščena oseba prodajalca. Prodajalec tako odgovarja za dimenzijsko ustreznost izdelka in montažo.

III. 2.

Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev ki jih opravi kupec sam. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti. V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene strokovne osebe prodajalca nosi stroške za napako prodajalec, kupec pa pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjeni datum montaže. Prodajalec je napako dolžan odpraviti v čim krajšem možnem času.

III.3.

Ponudbe brez opravljenih meritev in ogleda objekta so zgolj informativne narave in za prodajalca ne zavezujoče.

III.4.

Kupec je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke). V primeru kakršnekoli nejasnosti je kupec dolžen zahtevati dodatna pojasnila in pisna zagotovila od prodajalca.

Po potrjeni ponudbi in realizirani dobavi kupec ni več upravičen do pojasnila nejasnosti. Kupčeva nejasnost in nerazumevanje potrjene ponudbe ne more biti predmet reklamacijskih zahtevkov.

Za prodajalca strokovno nesprejemljive in neupravičene zahteve kupca, na katere je prodajalec kupca pisno opozoril (dopis po pošti, e-mail), pa kupec kljub temu vztraja pri zahtevah, se prodajalec ekskulpira vsakršne odškodninske odgovornosti.

III. 5.

Ponudba postane naročilo s potrditvijo naročila. Za potrditev naročila se šteje če je izpolnjen eden ali več od naslednjih pogojev, oz. glede na zahteve navedene v predračunu :

pisna potrditev ponudbe, predračuna – naročila,
izvedeno ustrezno predplačilo po predračunu,
izročitev sredstva zavarovanj,
podpis pogodbe,
izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti,
druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.
V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil in ustreza njegovim zahtevam, ter je seznanjen s splošnimi pogoji prodajalca. Vsi sporazumi, dodatne zahteve, dopolnitve in uskladitve ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem so veljavne samo v pisni obliki.

III. 6.

Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga, vendar najkasneje v roku 2 dni po potrditvi naročila. Spremembe lahko kupec navaja izključno v pisni obliki. Kakršnekoli spremembe po preteku 2 dni po potrditvi naročila, se ne priznajo. Nastali stroški so v breme kupca.

 

 

IV. CENE

IV.1.

Cene so v evrih (€). Davek je obračunan glede na tip kupca (fizična, pravna oseba, zavezanec za ddv) in je v ponudbi primerno naveden.

IV.2.

Splošna stopnja DDV znaša 22 %.

Nižja stopnja DDV 9,5 % se obračuna pri opravljanju gradbenih storitev (demontaža in montaža elementov) na stanovanjskih objektih, katerih lastnik je fizična oseba, stanovanjski objekt pa je namenjen za trajno bivanje in v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120 m2, v enostanovanjski stavbi pa ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta.

 

 

V. POGOJI PLAČILA

V.1.

Plačilni pogoji prodajalca, ki veljajo, v kolikor na ponudbi-predračunu niso navedeni drugačni plačilni pogoji in ugodnosti:

30% avans-ara za potrditev naročila, plačilo dodatnih 60% vrednosti celotnega zneska v roku 3 dni pred odpremo blaga iz skladišča in montažo-vgradnjo. Razlika v višini 10% se poravna v roku 15dni po opravljeni vgradnji.
V primeru zamude plačila se kupcu zaračunajo zakonite oz. dogovorjene zamudne obresti in izstavi bremepis za morebitne odobrene popuste.

V.2.

Kupec ima pravico pisno zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa, v nasprotnem primeru prodajalec razume, da je naročnik račun v celoti sprejel. Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, kot izhajajo in so razvidni tudi iz vsebine ponudbe/predračuna oz. računa.

V.3.

Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

V.4.

Kupec lahko opravi plačilo samo na veljaven transakcijski račun prodajalca Senčila RALUX  d.o.o.

Predstavniki, posredniki in monterji niso pooblaščeni za sprejemanje kupnine (denarja).

V.5.

V primeru zamude plačila ali neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti. Zamudne obresti se zaračunavajo od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila. Prodajalec ima v primeru neizpolnjevanja plačilnih pogojev možnost, da ne prizna dogovorjenih popustov v ponudbi oziroma pogodbi.

V.6.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila, vendar ne v primeru že naročenega blaga.

Vsa dodatno naročena dela, ki v ponudbi niso zajeta in jih kupec naroči v času montaže, je pred izvedbo potrebno pisno uskladiti, ovrednotiti dodatno nastale stroške ki bodo bremenili kupca in naročilo dodatnih del potrditi s strani kupca.

V.7.

Prodajalec si, v primeru neplačila in neizpolnitve kupčevih obveznosti, pridržuje lastninsko pravico tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti. Prodajalec ima pravico vzeti blago nazaj, ne da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. V primeru zaplembe-zasega  blaga s strani prodajalca lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po zaplembi blaga je prodajalec pooblaščen, da unovči njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa zaračuna stranki. Do plačila celotne kupnine mora kupec z blagom ravnati kot dober gospodar, v nasprotnem primeru kupec odškodninsko-materialno odgovarja za poškodovano blago.Prodajalec si tako v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude plačila, pridržuje pravico vzeti blago nazaj. Kupec dovoljuje in omogoča prodajalcu neoviran dostop do blaga in odvoz blaga.

V.8.

Za vgrajeno blago, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od uporabe blaga. Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti, kupec pa se iz tega naslova odpoveduje vsem zahtevkom.

 

 

VI. DOBAVA IN VGRADNJA-MONTAŽA

VI.1.

Dobavni rok prične teči skladno z potrditvijo ponudbe- predračuna, kot je navedeno v točki V.1. oziroma v potrjenem predračunu-pogodbi potrjeni s strani kupca. Dobavni rok za naročen izdelek v ponudbi-predračunu pisno uskladita prodajalec in kupec. Standardni dobavni roki se razlikujejo glede na tip izdelka in so specificirani v predračunu. Prodajalec stranko pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj 3 dni pred možnim terminom za pričetek montaže.

VI.2.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih:

višje sile,
težav z materialom,
razlogov na strani kupca.
VI.3.

Če dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (izvzeti so razlogi iz točke VI.2.) se prodajalec in kupec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če to ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim krajšem možnem času.

VI.4.

Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo celotne nastale škode.

VI.5.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi artiklov v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost. Če kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov. Vračilo napačnega izdelka (če je razlog na strani kupca) ni možno.

VI.6.

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga (dostavi, montaži) le-tega pregledati. Čekupec ugotoviti pomanjkljivosti ali napake jih takoj zapisati na primopredajni zapisnik oziroma ima možnost pomanjkljivost ali napako reklamirati v roku 8 dni po prevzemu blaga.

V primeru poškodbe blaga ob prevzemu se škoda upošteva le na podlagi pisne izjave kupca takoj ob prevzemu. Kasnejše poškodbe blaga, ki niso posledica prevoza ali postavitve s strani prodajalca in jih povzroči tretja oseba ali je vzrok poškodb neznan, ne morejo biti predmet reklamacije.

VI.7.

Termin vgradnje-montaže je kupcu pravočasno sporočen, da lahko kupec poravna obveznosti po pogodbi. Termin vgradnje je fiksno določen, zato ga brez soglasja prodajalca kupec ne more samovoljno prestaviti. Ob montaži mora biti kupec obvezno prisoten osebno. Če kupec ne more biti osebno prisoten je lahko namesto njega z njegove strani pooblaščena oseba (pisno pooblastilo) in mora ta prevzeti blago. Po zaključku montaže je kupec, skupaj z vodjem montažne skupine, dolžan pregledati objekt, v primopredajni zapisnik (dobavnica) takoj pisno navesti morebitne nepravilnosti  in podpisati primopredajni zapisnik. V nasprotnem primeru pa se ob podpisanem primopredajnem zapisniku brez opomb šteje, da je blago prevzeto brez napak oziroma pomanjkljivosti. Pred začetkom montaže je naročnik dolžan monterje opozoriti na možne ovire (vodovod, električna instalacija ipd.). V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah kupec prevzame stroške popravila poškodb. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti neoviran, prost dostop do objekta, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V, če ni drugače navedeno v pogodbi.

VI.8.

Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže oz. vgradnje blaga preveriti in uskladiti na mestu vgradnje z odgovornim monterjem vse načrte, skice in detajle, da se seznani s potekom del. Po vgradnji neuskladitev ne more biti predmet reklamacije in gre v breme kupca.

Kupec mora na termin vgradnje zagotoviti ustrezen dostop do mesta montaže. V primeru da zaradi ovir (gradbeni odri, nepripravljena podlaga ali temelji, ipd.) montaža ni mogoča, se termin montaže prestavi, pogodbeni rok izvedbe pa ustrezno podaljša.

 

 

VII. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

VII.1.

Vsi proizvodi ki jih ponuja v svojem programu podjetje Senčila Ralux d.o.o. so izdelani v skladu z najvišjimi EU standardi.

Podjetje Senčila Ralux d.o.o. na vgrajene izdelke iz programa GIBUS daje 5 letno garancijo, po veljavnih garancijskih pogojih in sicer: 2 letna standardna garancija na celoten izdelek in vgrajene električne in elektronske komponente, z možnostjo podaljšanja na 5 let. Garancija se podaljša na 5 let ob opravljenem garancijskem servisnem pregledu, ki mora biti opravljen po preteku drugega in najkasneje do preteka tretjega leta od vgradnje, kar mora biti zavedeno s strani pooblaščenega serviserja Senčila Ralux d.o.o. v servisni knjižici izdelka.

Kupec je pri naročilu servisa za podaljšanje garancije dolžan plačati stroške dela in potne stroške serviserjev, ki jih v naprej ovrednotimo v predračunu-ponudbi. Stroške materiala - zamenjanih poškodovanih delov krije prodajalec in sicer (za 3. leto v maksimalni višini do 60% vrednosti servisiranega blaga, za 4.leto v maksimalni višini do 50% vrednosti servisiranega blaga, za 5.leto v maksimalni višini do 35% vrednosti servisiranega blaga. Naročilo servisa za podaljšanje garancije se izvede po potrditvi ponudbe s strani kupca s plačilom 50% predplačila-avansa.

Za blago izven programa GIBUS veljajo garancijski roki sprecificirani v predračunu/pogodbi.

Za LED svetila integrirana v tende ali pergole velja splošni garancijski rok 2 leti.

Garancija ne velja za poškodbe izdelka nastale zaradi neprimerne in nepredvidene uporabe izdelka ali zaradi nepravilnega vzdrževanja ali čiščenja izdelka.

Garancija ne velja za mehansko povzročene poškodbe zaradi preobremenitev izdelka zaradi naravnih vplivov (toča, sneg, zmrzal,…) in odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi.

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja stranka, ni možno.

Več o garanciji, pogojih in trajanju garancije je zapisano v »Garancijskem listu«, ki je sestavni del priloge k računu in ga kupec prejme po montaži in dokončnem plačilu računa.

VII.2.

Kupec lahko uveljavlja reklamacijo na osnovi svojih ustrezno izpolnjenih obvez, in sicer da:

pregleda izdelke takoj ob prevzemu,
takoj vloži zahtevek po odpravi reklamacije,
ob reklamaciji priloži dokazno gradivo (kopijo primopredajnega zapisnika, fotografije, kopijo plačila).
Prodajalec upravičenost zahtevka sporoči v roku 15 dni od vložene reklamacije.

VII.3.

Do izgube garancije privede:

Neustrezno izpolnjevanje obveznosti kupca.
Vsak poseg v proizvod s strani nepooblaščene osebe v času reklamacije,
Neprimerna uporaba za namen ki ni predviden v navodilih za uporabo, vzdrževanje in čiščenje izdelka, ki so vedno sestavi del vsakga izdelka.
Neprimerno vzdrževanjie in čiščenje izdelka, ki ni v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje in čiščenje izdelka, ki so vedno sestavi del vsakga izdelka.
VII.4.

Prodajalec je dolžan v roku največ 60 dni od dneva vložitve upravičene pisne zahteve za odpravo reklamacije:

odpraviti napako na blagu, če jo le-to ima, ali
priznati stranki dobropis oz. zamenjati blago.
Nadaljnje pritožbe kupca na katerikoli osnovi so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno.

V primeru neizpolnjevanja bistvenih obveznosti s strani prodajalca po njegovi krivdi je povračilo za povzročeno škodo osebam ali na lastnini omejeno na zavarovalno vsoto.

Zgoraj navedeno določilo ne velja za začetna neizpolnjevanja zahtev, za pomanjkljivosti izdelkov in za pritožbe skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva prodajalca se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih.

 

 

VIII. REŠEVANJE SPOROV

Prodajalec in kupec v primeru spora, ki ga ne moreta rešiti sama, spor najprej rešujeta s pomočjo izvensodne mediacije; če še vedno ne najdeta skupne rešitve, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Novi Gorici

 

 

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v katalogih, prospektih, cenikih, skicah, kalkulacijah in podobnih dokumentih (ki ne vplivajo neposredno na izdelek) brez predhodne napovedi ali opozorila stranki.

Splošni pogoji poslovanja podjetja Senčila RALUX d.o.o. stopijo v veljavo s 01. 01. 2018.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja Senčila Ralux d.o.o. na spletnem naslovu: https://ralux.si/node/354/

Splošni pogoji veljajo do preklica.